Ugrás a navigációra

DÖK

 

A diákönkormányzat célja, feladata:

1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.

2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

3. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek szervezésében, segítésében is;
- tanulmányi munka /versenyek, vetélkedők szervezése, pályázatok, stb./
- kirándulások, farsang, diszkók, gyermeknap, papírgyűjtés, témahét,3 hetes projekt

Célunk, hogy a nevelési feladatok játékos, változatos, élményeket nyújtó, a gyermekek érdeklődéséhez igazodó tevékenységeken keresztül valósuljanak meg.

A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése

A tanulóközösségek:
A diákönkormányzathoz tartozó tanulóközösségek tagjai közül felső tagozatos osztályokban 2 fő küldöttet /képviselőt/ választanak. A tanulóközösségek választott képviselői a tanulóközösségek érdekvédelmét, életének szervezését látják el, üléseiket havonta tartják. Munkájukról kötelesek folyamatosan tájékoztatni az őket megválasztott tanulóközösséget. A felső tagozatos képviselők tájékoztatják és segítik a „testvérosztályukat”.

A diákönkormányzat vezetősége:
Az iskolai diákönkormányzat vezetőségét a diákönkormányzat tagjai által választott küldöttgyűlés egyénileg titkos szavazással választja meg.
A DÖK vezetősége 2 főből áll.
A vezetőség tagjai közül a következő tisztségviselőket választja meg.
- elnök
- elnökhelyettes

A DÖK kötelessége, hogy:
 Személyi döntései, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az éves munkaterv elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét. Az elfogadott munkaterv megvalósításában aktívan részt vegyen.

Képviselet, kapcsolattartás:
A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, tárgyalásban a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli.

A 2012-2013-as tanévtől a diákönkormányzat munkáját segítő tanár: Körmendi Aliz

 

 Dr. Radut Consulting